ما عاشق زمین و حیات روی آن هستیم و امیدواریم بتوانیم به بهبود کیفیت محیط زیست در زمین کمک کنیم.

باور داریم برای رسیدن به این هدف، راهی جز نوآوری/کارآفرینی وجود ندارد.

در این مسیر، ما از رویکردهای پیشرو کارآفرینی، مثل «کارآفرینی دوستدار محیط زیست» پیروی می‌کنیم.

بر این اساس، همزمان با تلاش برای خلق سود، باید مساله بهبود کیفیت محیط زیست را هم در نظر بگیریم.

به این ترتیب، امیدواریم برای ترمیم اثرات مخرب انسان بر فعالیت‌های زمین قدم‌هایی برداریم.